Personeel

Het aantal medewerkers van ons zorgcentrum ligt hoger dan wat de normering van de overheid ons oplegt. Een overzicht:

Personeelskader september 2017   aantal VTE norm VTE
       
Vepleegkundingen   16.35 15.80
Verzorgenden   36.60 17.20
Kinesitherapie    2,90  2,60
Ergotherapie    1.50  1
Logopedie    0  0
Animatie & activatie    3.98  2,0
Sociale dienst    1  -
       
Subtotaal   62.33 38.60
       
Directie   1  
Hoofd bewonerszorg   1  
Hoofd personeelszorg   1  
Administratief personeel   1,80  
Keuken & onderhoudspersoneel   23.90 8.00
       
Totaal   91.03  
Sociale Maribel   8  

Kwaliteit

Medewerkers van onze zorgvoorziening horen te beantwoorden aan minimale kwaliteitseisen. Hiervoor wordt de procedure functioneren medewerkers gehanteerd. Het kaderpersoneel en zorgcoördinatoren beschikken over volgende kwalificaties:

Zorg voor medewerkers is een belangrijk aspect van het kwaliteitsbeleid. Naast overleg- en communicatiekanalen uit zich dit in het vormingsbeleid, de bijscholingsprocedure voor de opvang van een nieuwe medewerker, het aanbod van stagairs, de tijdsinvestering in functionering- en beoordelingsgesprekken, de aandacht voor het gebruik van arbeidsondersteunende hulpmiddelen (zoals liften, hooglaagbedden, e.d.).Links Kamer Rusthuis : Rechts Service Flat

Vrijwilligers

Onze zorgvoorziening beschikt over vrijwilligers, die een duidelijke meerwaarde betekenen in ons hulp- en dienstverleningsaanbod. De vrijwilligers zetten zich in op de domeinen van cafetaria, animatie, maaltijdzorg, zorg, uitstappen en wandelingen, tuinonderhoud,…

Organogram

Dowload organogram van het rusthuis

Download organogram van de serviceflats