Opdrachtverklaring

Het Zorgcentrum Sint-Lodewijk is gelegen in de Kerkstraat te ’s-Gravenwezel en werd opgericht in 1928 door enkele adellijke personen en de pastoor van het kasteel. Zij deden dit vanuit hun christelijke liefdadigheid waardoor zij opkwamen voor zieken, ouderlingen en gehandicapten. In aanvang waren er slechts een achttal residenten, ondertussen zijn we uitgegroeid tot een ROB - RVT met een capaciteit van 120 bedden en 40 assistentiewoningen.

RVT Sint Lodewijk 's-Gravenwezel - Schilde - Antwerpen
Wij zijn een woon- en zorgvoorziening waar we proberen de bewoners gelukkig te maken en zich te laten thuis voelen. Wij doen dit vanuit een christelijk geïnspireerde visie in de geest van de stichters.

Wat doen we en waarom?

We zijn een open en gastvrij huis waar we een “thuis” willen creëren voor bejaarde personen die bij ons komen wonen. We proberen hen een totaalzorg aan te bieden:

 • een aangename en veilige omgeving
 • een kamer die men met persoonlijke zaken kan inrichten
 • verzorgende, verplegende, medische en paramedische zorg
 • huishoudelijke zorg
 • aandacht voor het gelukkig voelen
 • respect en begrip voor hun geloofsovertuiging en –beleving, voor hun filosofische en politieke opvattingen
 • bevorderen van het sociaal contact
 • aanbod van animatie, tuin en ontspanning
 • palliatieve zorg

Met wie?

We verwachten van onze medewerkers heel wat:

 • kennis hebben van het ouder worden met een inlevende en gemotiveerde houding
 • begrip en geduld kunnen opbrengen
 • respect hebben voor privacy en eigenheid
 • positief ingesteld zijn
 • professioneel bekwaam zijn
 • respect hebben voor de medemensen:
  • bewoners
  • familie, bezoekers
  • collega’s, hulpverleners, medewerkers
 • respect hebben voor en handelen naar de visie van de instelling
 • openheid, zin voor samenwerken en communicatie
 • elkaars noden kunnen aanvoelen en behulpzaam zijn
 • blijven streven naar de optimale kwaliteit
 • bereid zijn verdere vormingen en bijscholingen te volgen

Vanuit welke waarden en spiritualiteit?

Vanuit een christelijke inspiratie handelen we uit eerbied en liefde tot “de mens”. We hebben respect voor ieder persoon (bewoner, collega, familie) en aanvaarden hem als uniek. We respecteren ieders eigenheid en oordelen niet omdat ze anders zijn maar brengen begrip op voor hun mening. We werken op een hulpvaardige, vriendelijke manier en naar de leer van Christus: ”Ge zult uw naasten beminnen als uzelf”.

Relaties met de buitenwereld

We willen een open huis zijn naar de buitenwereld toe:

 • daar het contact van de familie en kennissen met de bewoner erg belangrijk is, wordt dit ook gestimuleerd
 • we staan open voor vrijwilligerswerk op alle terreinen
 • er is een samenwerkingsverband met het St.-Jozef ziekenhuis van Malle, het palliatief netwerk Voorkempen en de 7 andere zorgvoorzieningen van de Zorggroep Antwerpen
 • er zijn verder goede contacten met ziekenhuizen, centra, instellingen, hulpverleners, verenigingen … uit de regio.
 • we trachten zo goed mogelijk samen te werken met de overheid.

Toekomst

We willen de communicatie nog in alle richtingen verbeteren. We willen nog meer samenwerken met de buitenwereld en onze infrastructuur optimaliseren. 

Andere opdrachtverklaringen

Opdracht animatie
Intentieverklaring palliatieve zorgverlening